Nadzór bankowy

Firma INVESTPROFEO Projekty i Nadzory Budowlane świadczy usługi Bankowego Inspektora Nadzoru (Techniczno - Budowlany Nadzór Bankowy). Stanowi ona rzetelny i profesjonalny monitoring finansowanych przez bank inwestycji. Usługa ta jest skierowana bezpośrednio do banków udzielających kredytów hipotecznych inwestorom realizującym projekty budowlane.

Usługa ta, niezależnie od wielkości inwestycji pozwala w dużym stopniu kontrolować ryzyko kredytowe, zminimalizować możliwość wystąpienia nadużyć oraz umożliwia pełną kontrolę  przebiegu finansowania.

W ramach świadczonych usług zapewniamy:

  • przygotowanie Raportu Wstępnego - weryfikacja dokumentacji projektowej, charakterystyka i stan formalno - prawny inwestycji, analiza budżetu oraz podpisanych umów na roboty budowlane, usługi i dostawy, analiza harmonogramów budowy i finansowania,

  • przygotowanie Raportów Okresowych - weryfikacja realizacji inwestycji pod względem poprawności technicznej, zgodności harmonogramów, ciągłości finansowej i regulacji zobowiązań  – podstawa do wypłaty transz kredytowych, 

  • przygotowanie Raportu Końcowego - analiza końcowego stanu inwestycji, zgodności ilościowej i jakościowej z pierwotnymi  założeniami projektowymi, pozwolenie na użytkowanie, stan rozliczeń finansowych względem dostawców i wykonawców.

Partnerzy